افراد آنلاین: 51 نفر
ناظرین حاضر: 1 نفر
حاضرین آقا: 23 نفر
حاضرین خانم: 28 نفر
اعضاء حاضر: 41 نفر
تعداد اعضاء: 76515 نفر
اعضاء آقا: 48590 نفر
اعضاء خانم: 27895 نفر
تعداد مدیران: 0 نفر
تعداد ناظرها: 2 نفر
تعداد شکلک ها: 547 عدد