افراد آنلاین: 109 نفر
ناظرین حاضر: 4 نفر
حاضرین آقا: 54 نفر
حاضرین خانم: 53 نفر
اعضاء حاضر: 82 نفر
تعداد اعضاء: 72929 نفر
اعضاء آقا: 46613 نفر
اعضاء خانم: 26293 نفر
تعداد مدیران: 0 نفر
تعداد ناظرها: 5 نفر
تعداد شکلک ها: 380 عدد