افراد آنلاین: 14 نفر
ناظرین حاضر: 1 نفر
حاضرین آقا: 6 نفر
حاضرین خانم: 7 نفر
اعضاء حاضر: 10 نفر
تعداد اعضاء: 78930 نفر
اعضاء آقا: 49938 نفر
اعضاء خانم: 28958 نفر
تعداد مدیران: 0 نفر
تعداد ناظرها: 1 نفر
تعداد شکلک ها: 557 عدد