افراد آنلاین: 30 نفر
ناظرین حاضر: 1 نفر
حاضرین آقا: 14 نفر
حاضرین خانم: 13 نفر
اعضاء حاضر: 26 نفر
تعداد اعضاء: 78948 نفر
اعضاء آقا: 49947 نفر
اعضاء خانم: 28967 نفر
تعداد مدیران: 0 نفر
تعداد ناظرها: 1 نفر
تعداد شکلک ها: 556 عدد