افراد آنلاین: 56 نفر
ناظرین حاضر: 2 نفر
حاضرین آقا: 30 نفر
حاضرین خانم: 25 نفر
اعضاء حاضر: 52 نفر
تعداد اعضاء: 74212 نفر
اعضاء آقا: 47343 نفر
اعضاء خانم: 26843 نفر
تعداد مدیران: 0 نفر
تعداد ناظرها: 1 نفر
تعداد شکلک ها: 495 عدد